SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA")

LÆS GRUNDIGT, INDEN APPEN DOWNLOADES ELLER STREAMES FRA DETTE WEBSTED.

Denne slutbrugerlicensaftale er en juridisk aftale mellem dig (slutbruger” eller dig”) og Honda Motor Europe Limited (virksomhedsnummer 857969), Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannien (“Honda”, os” eller vi”) vedrørende:

·          Honda Miimo mobilapplikationssoftware, der er kendt som Mii-monitor (herunder alle tjenester, som kan tilgås via appen) (fælles betegnet appen”).

Vi giver dig licens til brug af appen på baggrund af nærværende EULA og underlagt eventuelle regler og politikker, der gælder for den relevante appbutik (appbutik”), hvor slutbrugeren downloadede appen fra (regler for appbutik”). Vi sælger ikke appen til dig. Vi forbliver til enhver tid appens ejere.

KRAV TIL OPERATIVSYSTEMET

DENNE APP KRÆVER EN ANDROID- ELLER APPLE-SMARTPHONE MED FØLGENDE OPERATIVSYSTEMER

1.     iOS 10.0; og/eller

2.     Android 5.0

ENHEDEN SKAL HAVE MINDST 100 MB LAGERPLADS TIL INSTALLATION OG TIL AT FUNGERE KORREKT. SKÆRMOPLØSNINGEN SKAL VÆRE PÅ MINDST 960 x 540 PIXELS (px) FOR ANDROID ELLER 960 x 640 PIXELS FOR APPLE-SMARTPHONES. APPEN KAN EVENTUELT FUNGERE PÅ ANDRE ENHEDER, MEN DISSE ER MINIMUMSKRAVENE, SOM SIKRER, AT APPEN FUNGERER KORREKT.

DENNE APP ER KUN KOMPATIBEL MED FØLGENDE MODELLER AF HONDA MIIMO (ROBOTPLÆNEKLIPPER):

·           HRM40 Live / HRM70 Live

 

VIGTIG MEDDELELSE:

·          VED AT DOWNLOADE APPEN FRA APPSTORE INDVILLIGER DU I DE BINDENDE VILKÅR I DENNE LICENS. LICENSENS VILKÅR OMFATTER ANSVARSBEGRÆNSNING I BETINGELSE 6.

·          SÅFREMT DU IKKE INDVILLIGER I NÆRVÆRENDE LICENSVILKÅR, GIVER VI DIG IKKE LICENS TIL APPEN, OG DU SKAL STANDSE DOWNLOADET OG SLETTE APPEN NU.

Du bør udskrive en kopi af nærværende EULA til fremtidig brug.

AFTALEVILKÅR

1.             Anerkendelser

1.1           Vilkårene i nærværende EULA gælder for appen og de tjenester, der er tilgængelige via appen, herunder opdateringer og tillæg dertil, medmindre der er særskilte vilkår for disse, i hvilket tilfælde disse vilkår gælder.

1.2           Følgende open source-software følger med appen, og vilkårene for deres respektive open source-licenser kan som sådan tilsidesætte nogle af vilkårene i nærværende EULA.  Hvis du ønsker at vide, hvilken open-source software der anvendes, bedes du kontakte os ved at bruge de kontaktoplysninger, der er angivet i nærværende EULA i bilag 1

1.3           Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår ved at underrette dig, næste gang du starter appen. De nye vilkår bliver eventuelt vist på skærmen, og det kan være nødvendigt for dig at læse og acceptere dem for at fortsætte brugen af appen.

1.4           Der kan fra tid til anden komme opdateringer til appen gennem appbutikken. Afhængigt af opdateringen er det ikke sikkert, at du kan bruge appen, før du har downloadet eller streamet den seneste version og accepteret eventuelle nye vilkår.

1.5           Det antages, at du har fået tilladelse fra ejeren af mobiltelefonen eller den håndholdte enhed, som du har i din besiddelse, men ikke ejer, og som er beskrevet i betingelsen 2.2 (enhed”), samt til at downloade en kopi af appen på enheden. Du og denne kan blive debiteret af dine og dennes tjenesteudbydere for internetadgang på enheden. Du accepterer ansvaret i overensstemmelse med vilkårene i nærværende EULA for brug af appen på eller i forbindelse med en enhed, uanset om du ejer den eller ej.

1.6   Vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger kan findes her www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-hrm40-miimonitor-privacy-policies.html. Meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer dig, hvordan vi behandler dine personlige data i forbindelse med appen. Ved at bruge appen anerkender og accepterer du endvidere, at overførsler over internettet aldrig er fuldstændigt private eller sikre. Du forstår, at alle meddelelser og oplysninger, som du sender gennem appen, kan læses eller opfanges af andre, også selvom der er en særlig meddelelse om, at en specifik overførsel er krypteret.

1.7           Ved at bruge appen indvilliger du i, at vi indsamler og bruger tekniske oplysninger om din enhed og relateret software, hardware og eksterne enheder for at forbedre vores produkter og levere tjenester til dig.

1.8           Appen kan indeholde links til andre uafhængige tredjepartswebsteder (tredjepartswebsteder”). Tredjepartswebsteder er ikke underlagt vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og tilslutter os ikke deres indhold eller deres politikker for beskyttelse af personlige oplysninger (såfremt sådanne findes). Du må foretage din egen, selvstændige bedømmelse vedrørende din brug af tredjepartswebsteder, herunder køb og brug af produkter eller tjenester, som er tilgængelige gennem dem.

1.9           Alle ord, der følger efter termerne herunder, omfatter, i særdeleshed eller f.eks. eller lignende udtryk, fortolkes som værende illustrerende og begrænser ikke den generelle natur i de relaterede generelle ord.

2.             Tildeling og omfanget af licensen

2.1           På grundlag af, at du accepterer at rette dig efter vilkårene i nærværende EULA, tildeler vi dig en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge appen på din enhed med forbehold af nærværende vilkår og appbutikkens regler, som er indbefattet i nærværende EULA ved henvisning. Vi forbeholder os alle øvrige rettigheder.

2.2           Du må alene downloade appen på en enhed for at se, bruge og vise den på din enhed til dine personlige formål.

3.             Licensbegrænsninger

Med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt er angivet i nærværende EULA, eller som lokal lovgivning tillader, accepterer du:

(a)    ikke at kopiere appen;

(b)    ikke at leje, lease, give i underlicens, låne, oversætte, flette, tilpasse, ændre eller modificere appen;

(c)    ikke at lave forandringer eller modifikationer af hele eller dele af appen, ej heller at tillade, at appen eller dele deraf kombineres med eller indarbejdes i andre programmer;

(d)    ikke at adskille, dekompilere, foretage reverse-engineering eller skabe afledte værker, der er baseret på hele eller dele af appen;

(e)    ikke at give eller på anden måde gøre appen helt eller delvist tilgængelig (herunder objekt- og kildekode) i nogen form til nogen personer uden forudgående skriftligt samtykke fra os, og

(f)     at overholde al teknologistyrings- og eksportlovgivning samt regler, der gælder for den teknologi, som appen anvender eller understøtter (teknologi”),

(samlet betegnetlicensbegrænsninger”).

4.             Begrænsninger vedr. acceptabel brug

Du må:

(a)    ikke bruge appen på uretmæssig måde, til ulovlige formål eller på en måde, som er uforenelig med nærværende EULA, ej heller agere svigagtigt eller i ond hensigt, for eksempel ved at hacke eller indlægge skadelig kode, herunder vira og skadelige data, i appen eller i et operativsystem;

(b)    ikke krænke vores immaterielle rettigheder eller tredjeparters immaterielle rettigheder i forbindelse med din brug af appen (i det omfang, at sådan brug ikke er licenseret af nærværende EULA);

(c)    ikke overføre materiale, der er ærekrænkende, anstødeligt eller på anden måde generende i forbindelse med din brug af appen;

(d)    ikke bruge appen på en måde, som kan beskadige, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed eller gribe forstyrrende ind over for andre brugere, og

(e)    ikke indhente eller indsamle oplysninger eller data fra vores systemer eller forsøge at afkode overførsler til eller fra de servere, som kører en tjeneste, der er tilgængelig via appen.

(samlet betegnetbegrænsninger vedr. acceptabel brug”).

5.             Immaterielle rettigheder

5.1           Du anerkender, at alle immaterielle rettigheder til appen og teknologien overalt i verden tilhører os eller vores licensgivere, at rettigheder over appen er licenseret (ikke solgt) til dig, og at du ikke har nogen rettigheder til eller over appen eller teknologien ud over retten til at bruge disse i overensstemmelse med vilkårene i nærværende EULA.

5.2           Du anerkender, at du ikke har ret til adgang til appen i kildekodeform.

6.             Ansvarsbegrænsning

6.1           Du anerkender, at appen ikke er blevet udviklet for at opfylde dine individuelle behov, og at det derfor er dit ansvar at sikre, at appens faciliteter og funktioner opfylder dine behov.

6.2           Vi leverer kun appen til hjemmebrug og privat brug. Du indvilliger i ikke at bruge appen til erhvervsformål, forretningsmæssige formål eller videresalg, og vi har intet ansvar over for dig for tabt fortjeneste, indtægtstab, driftsforstyrrelse eller mistede forretningsmuligheder.

6.3           Vi er alene ansvarlige for tab eller skade, som du pådrager dig, såfremt dette er en forudsigelig konsekvens af vores misligholdelse af nærværende EULA eller vores forsømmelighed op til den grænse, der er angivet i betingelse 6.4, men vi er ikke ansvarlige for uforudsigeligt tab eller skade. Tab eller skade er forudsigeligt, såfremt det er en tydelig konsekvens af vores misligholdelse, eller såfremt tabet eller skaden var påtænkt af både dig og os på det tidspunkt, hvor vi tildelte dig denne EULA.

6.4           Vores maksimale samlede ansvar i henhold til eller i forbindelse med nærværende EULA, det være sig inden for kontrakt, skadevoldende handling (herunder forsømmelighed) eller på anden vis, skal under alle omstændigheder begrænses til at give dig tilladelse til uden beregning at downloade en anden kopi af appen. Dette gælder ikke for alle typer tab, som er angivet i betingelse 6.5.

6.5           Intet i nærværende EULA begrænser eller undtager vores ansvar for:

(a)    dødsfald eller personskade, som opstår grundet vores forsømmelighed;

(b)    svig eller urigtige oplysninger, der er fremsat i ond tro, og

(c)    ethvert andet ansvar, som ikke kan undtages eller begrænses efter engelsk lovgivning.

7.             Opsigelse

7.1           Vi kan opsige nærværende EULA med øjeblikkelig virkning gennem skriftlig meddelelse til dig:

(a)    hvis du foretager væsentlig misligholdelse eller vedvarende aftalebrud i henhold til nærværende EULA, eller

(b)    hvis du bryder begrænsningerne for licensen eller begrænsningerne vedr. acceptabel brug.

7.2           Ved opsigelse af en hvilken som helst årsag:

(a)    ophører alle rettigheder, som du er blevet tildelt i medfør af nærværende EULA;

(b)    skal du øjeblikkeligt ophøre alle aktiviteter, der er givet tilladelse til i henhold til nærværende EULA, herunder din brug af alle tjenester, som gives via appen;

(c)    skal du øjeblikkeligt slette eller fjerne appen fra din enhed og bekræfte over for os, at du har gjort dette, og at du har destrueret alle hele eller delvise kopier af appen, som du måtte have lavet i modstrid med nærværende EULA.

8.             Begivenheder uden for vores kontrol

8.1           Vi er ikke erstatningspligtige eller ansvarlige for enhver undladelse af opfyldelse eller for forsinkelser i opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til nærværende EULA, som forårsages af en handling eller begivenhed, som ligger uden for vores rimelige kontrol, herunder nedbrud i offentlige eller private telekommunikationsnetværk (begivenheder uden for vores kontrol”).

8.2           Såfremt en begivenhed uden for vores kontrol finder sted og berører opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til nærværende EULA:

(a)    suspenderes vores forpligtelser i henhold til nærværende EULA, og tidspunktet for opfyldelse af vores forpligtelser forlænges med varigheden af den begivenhed, der ligger uden for vores kontrol, og

(b)    bestræber vi os inden for rimelighedens grænser på at finde en løsning, således at vores forpligtelser i henhold til nærværende EULA kan opfyldes til trods for den begivenhed, der ligger uden for vores kontrol.

9.             Andre vigtige vilkår

9.1           Vi vil muligvis overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende EULA til en anden organisation, men dette vil ikke berøre dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til nærværende EULA.

9.2           Du må kun overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende EULA til en anden person med vores skriftlige samtykke.

9.3           VIGTIGT – i tilfælde af, at du overdrager ejendomsretten til din Honda Miimo, skal du sikre dig, at du øjeblikkeligt underretter Honda om dette ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, som er angivet i nærværende dokument i bilag 1.

9.4           Såfremt vi undlader at kræve, at du opfylder dine forpligtelser i henhold til nærværende EULA, eller såfremt vi ikke gennemtvinger vores rettigheder over for dig, eller såfremt vi udsætter dette, betyder det ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder over for dig, ej heller betyder det, at du ikke behøver opfylde forpligtelserne. Såfremt vi giver afkald på en misligholdelse, som du har foretaget, gøres dette alene på skrift, og dette betyder ikke, at vi automatisk giver afkald på en senere misligholdelse, som du måtte foretage.

9.5           Hver betingelse i nærværende EULA fungerer særskilt. Såfremt en domstol eller en kompetent myndighed bestemmer, at en betingelse er ulovlig eller uigennemtvingelig, vil de resterende betingelser stadig have fuld gyldighed og virkning.

9.6           Læg mærke til, at nærværende EULA, dens genstand og oprettelse er underlagt engelsk ret. Du og vi indvilliger begge i, at Englands domstole har ikke-eksklusiv kompetence til at afgøre forhold vedr. fortolkning, krav og tvister angående dens vilkår.

10.           Kommunikation mellem os OG SUPPORT

10.1         Såfremt du ønsker at kontakte os skriftligt, eller såfremt en betingelse i nærværende EULA kræver, at du giver os skriftlig meddelelse, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet i nærværende dokument i bilag 1. Vi vil bekræfte modtagelse deraf ved at kontakte dig skriftligt.

10.2         Såfremt vi skal kontakte dig eller give dig en skriftlig meddelelse, gør vi dette via e-mail eller forudbetalt brev til den adresse, som du har givet os i din anmodning om appen.

10.3         Såfremt du har brug for support i forbindelse med din app, kan du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, der er angivet i nærværende dokument i bilag 1.

11.   Indsamling/brug af data:

11.1         Softwaren kan indsamle brugerens personlige data (e-mailadresser, adgangskode, kort over plæneområdet og brugsdata for plæneklipperen – dag, klokkeslæt og varighed). Dataene er nødvendige, for at vi kan levere fjernfejlfindingssupport. Fjernfejlfindingssupport vil være af begrænset art, men dataene vil give os mulighed for at gøre følgende:

(i)              At kortlægge den relevante plæne (for at kunne bestemme, om brugeren har installeret perimeterledningen korrekt)

(ii)             At vurdere plæneklipperens aktuelle status (dvs. i dockingstation, under opladning, i gang med plæneklipning eller stoppet midlertidigt)

(iii)            At bestemme, om HRM40 Live / HRM70 Live har en GSM-forbindelse (hvis ikke kan vi anvise afhjælpning)

(iv)            At bestemme, om HRM40 Live / HRM70 Live har en serverforbindelse (hvis ikke kan vi anvise afhjælpning)

(v)             At levere opdateringer til plæneklippersoftwaren (Honda kan sende eller informere brugeren om tilgængelige opdateringer efter behov)

(vi)            Brugerdata vil ikke blive delt med tredjeparter

12.   Diverse

12.1 De foregående vilkår gælder også alle opdateringer/opgraderinger og programtillæg til software, som vi stiller til rådighed for dig til download, medmindre de udgør emnet for en separat aftale. I så tilfælde gælder kun vilkårene for de bestemmelser, der gælder for de respektive opdateringer/opgraderinger eller programtillæg.

Nærværende aftale er indgået på den dato, hvorpå du første gang downloadede appen.

 

BILAG 1 – KONTAKTOPLYSNINGER

 

ØSTRIG

Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf, Østrig

Tlf.: +43 (0)2236 690 0

Fax: +43 (0)2236 690 480

www.honda.at

HondaPP@honda.co.at

 

BALTIKUM

(Estland/Letland/Litauen)

Tlf.: +372 651 7300

Fax: +372 651 7301

info.baltic@ncgimport.com

NCG Import Baltics OU

Meistri 12 13517 Tallinn, Estland

 

BELGIEN

Tlf.: +32 2620 10 00

Fax: +32 2620 10 01

www.honda.be

BH_PE@HONDA-EU.COM

Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184 1731 Zellik, Belgien

 

BULGARIEN

Tlf.: +3592 423 5879

Fax: +3592 423 5879

Premium Motor Ltd

Andrey Lyapchev Blvd no 34

1797 Sofia Bulgarien

http://www.hondamotor.bg

office@hondamotor.bg

 

KROATIEN

AS Domžale Moto center d.o.o.

Březenec

SI-8216 Mirna Peč

Tlf.: +386 1 562 37 00

Fax: +38531320429

http://www.honda-as.com info@honda-as.com

 

CYPERN

Powerline Products Ltd

Cypern - Nicosia

Vasilias 18 2232 Latsia

Tlf.: 0035799490421

info@powerlinecy.com

http://www.powerlinecy.com

 

TJEKKIET

BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8

15900 Prague 5 - Velka Chuchle, Tjekkiet

Tlf.: +420 2 838 70 850

Fax: +420 2 667 111 45

www.honda-stroje.cz

 

DANMARK

TIMA A/S

Ryttermarken 10

DK-3520 Farum

Tlf.: +45 36 34 25 50

www.hondapower.dk

 

FINLAND

OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B 01740 Vantaa, Finland

Tlf.: +358 207757200

Fax: +358 9 878 5276

www.brandt.fi

 

FRANKRIG

Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d’Equipement

Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai

Croissy Beaubourg BP46,

77312 Marne La Vallée Cedex 2, Frankrig

Tlf. : 01 60 37 30 00

Fax: 01 60 37 30 86

www.honda.fr

espace-client@honda-eu.com

 

TYSKLAND

Tlf.: 01805 20 20 90

Fax: +49 (0)69 83 20 20

www.honda.de

info@post.honda.de

Honda Deutschland Niederlassung der

Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224

D-60314 Frankfurt, Tyskland

 

GRÆKENLAND

Technellas S.A.92 Athinon Ave

10442 Athen, Grækenland

Tlf.: +30 210 519 31 10

Fax: +30 210 519 31 14

mail@technellas.gr

 

UNGARN

MP Motor Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors, Ungarn

Tlf.: +36 23 444 971

Fax: +36 23 444 972

www.hondakisgepek.hu

 

IRLAND

Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount

Dublin 12, Irland

Tlf.: +353 1 4381900

Fax: +353 1 4607851

www.hondaireland.ie

Service@hondaireland.ie

 

ISRAEL

Mayer’s Cars and Trucks Co.Ltd.

Honda Division

Shevach 5, Tel Aviv, 6777936

Israel

Tlf.: +972-3-6953162

OrenBe@mct.co.il

 

ITALIEN

Honda Motor Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13

00143 Rom, Italien

Tlf.: +848 846 632

Fax: +39 065 4928 400

www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

 

MAKEDONIEN

AS Domžale Moto center d.o.o.

Březenec

SI-8216 Mirna Peč

Tlf.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

MALTA

The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17, Malta

Tlf.: +356 21 498 561

Fax: +356 21 480 150

mgalea@gasanzammit.com

 

NORGE

Berema AS

Box 454 1401 Ski, Norge

Tlf.: +47 64 86 05 00

Fax: +47 64 86 05 49

www.berema.no

berema@berema.no

 

POLEN

Aries Power Equipment Sp. z o.o.

ul. Pulawska 467

02-844 Warszawa, Polen

Tlf.: +48 (22) 861 43 01

Fax: +48 (22) 861 43 02

www.ariespower.pl

www.mojahonda.pl

info@mojahonda.pl

 

PORTUGAL

GROW Productos de Forca Portugal

Rua Fontes Pereira de Melo, 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra, Portugal

Tlf.: +351 211 303 000

Fax: +351 211 303 003

www.grow.com.pt

geral@grow.com.pt

 

RUMÆNIEN

Agrisorg SRL

Sacadat Str Principala

Nr 444/A Jud. Bihor

Rumænien

Tlf.: (+4) 0259 458 336

info@agrisorg.com

 

SERBIEN OG MONTENEGRO

AS Domžale Moto center d.o.o.

Březenec

SI-8216 Mirna Peč

Tlf.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

SLOVAKIET

Honda Motor Europe Ltd Slovensko,

organizacná zložka

Prievozská 6 821 09 Bratislava, Slovakiet

Tlf.: +421 2 32131111

Fax: +421 2 32131112

www.honda.sk

 

SLOVENIEN

AS Domžale Moto center d.o.o.

Březenec

SI-8216 Mirna Peč

Tlf.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

SPANIEN og alle provinser

Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost –

Av Ramon Ciurans n°2

08530 La Garriga - Barcelona, Spanien

Tlf.: +34 93 860 50 25

Fax: +34 93 871 81 80

www.hondaencasa.com

 

SVERIGE

Honda Motor Europe Ltd filial Sverige

Box 31002 - Långhusgatan 4

215 86 Malmö, Sverige

Tlf.: +46 (0)40 600 23 00

Fax: +46 (0)40 600 23 19

www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

 

SCHWEIZ

Tlf.: +41 (0)22 989 05 00

Fax: +41 (0)22 989 06 60

www.honda.ch

Honda Motor Europe Ltd.,

Succursale de Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5

1242 Satigny, Schweiz

 

TYRKIET

Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS

Sekerpinar Mah

Albayrak Sok No 4

Cayirova 41420

Kocaeli

Tlf.: +90 262 999 23 00

Fax: +90 262 658 94 17

www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr

 

UKRAINE

Dnipro Motor LLC

3, Bondarsky Alley,

Kiev, 04073, Ukraine

Tlf.: +380 44 537 25 76

Fax: +380 44 501 54 27

igor.lobunets@honda.ua

 

STORBRITANNIEN

Honda Motor Europe Ltd

Cain Road Bracknell

Berkshire RG12 1 HL, Storbritannien

Tlf.: +44 (0)845 200 8000

www.honda.co.uk